Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

zondag 13 april 2014, 22.05 uur – Arnout
Categorie: Jeugdzorg

Jeugdbeschermingsplein

Het Jeugdbeschermingsplein is op dit moment nog een proeftuin in Rotterdam Zuid. De werkwijze is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar over wie ernstige zorgen bestaan over de ontwikkeling en/of fysieke veiligheid van kinderen en waarbij vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is of waarbij ouders deze hulp niet aanvaarden.

Elke melding over een dergelijke situatie van een kind komt terecht op het Jeugdbeschermingsplein. Een vaste kern van hulpverleners vanuit Bureau Jeugdzorg (BJZ), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het meldpunt (een samenvoeging van AMK, ASHG en zorgformulieren politie) en MEE als het kind een verstandelijke beperking heeft komt daar bij elkaar om binnengekomen meldingen te bespreken.

In juli is er een uitgebreide evaluatie uitgevoerd ten behoeve van het Jeugdbeschermingsplein. Hieruit is gebleken dat zowel hulpverleners als personen op bestuurlijk niveau het een waardevolle toevoeging vinden. Uit de praktijk blijkt dat het voor snellere en effectievere hulpverlening zorgt.

Op basis van de positieve ervaringen in Rotterdam Zuid en de ambities die er leven bij regiogemeenten om het Jeugdbeschermingsplein uit te rollen is door de samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond de wens geformuleerd om op 1 januari 2015, als het nieuwe Jeugdstelsel in werking is getreden, een regiodekkend Jeugdbeschermingsplein operationeel te hebben. Concreet betekent dit dat het plein in de regio Maassluis, Schiedam, Vlaardingen in april van start gaat.

zondag 13 april 2014, 21.54 uur – Arnout
Categorie: Jeugdzorg

Oprichting AMHK: Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Op basis van de nieuwe jeugdwet is de gemeente verplicht per 1 januari 2015 te voorzien in één integraal Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). De wetgever streeft hiermee twee doelen na:

1. Eén meldpunt instellen voor burgers en professionals voor (vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling;
2. Meer samenhang creëren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om dit te realiseren moeten de drie bestaande (Advies en) Steunpunten Huiselijk Geweld ((A)SHG) worden geïntegreerd met het stadsregionale Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Hoewel iedere gemeente individueel verantwoordelijk is voor het AMHK, zijn wij verplicht het meldpunt op bovenlokaal niveau vorm te geven. Het is aan gemeenten onderling om te bepalen op welke schaalgrootte dit gebeurt. De afgelopen periode is hierover op (sub-)regionaal niveau intensief overlegd gevoerd, waarin twee hoofdscenario’s aan de orde waren: één integraal AMHK op regionaal of één integraal AMHK op centrumgemeente niveau.

Tijdens deze gesprekken hebben wij namens Vlaardingen als uitgangspunt gehanteerd dat bij de keuze voor het schaalniveau de inhoud leidend moet zijn. Met andere woorden: wij opteren voor een organisatievorm die het best in staat is om invulling te geven aan de wettelijke taken, kosteneffectief is én maximaal aansluit bij (bestaande en te realiseren) lokale structuren. Vooral dat laatste punt achtten wij van groot belang. Enerzijds omdat de wij in de geest van de decentralisaties ondersteuning zo dicht mogelijk bij de cliënt willen organiseren. Anderzijds omdat wij de kwaliteiten van ons huidige Steunpunt Huiselijk Geweld willen behouden.

Rekening houdend met de verschillende opvattingen in de regio en met het oog op de wettelijke verplichting per 1 januari 2015 hebben de samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond besloten om:

a) een tijdelijk samenwerkingsverband te vormen tussen Stadsregio Rotterdam (AMK), GGD Rotterdam-Rijnmond ((A)SHG Rotterdam en Voorne Putten Rozenburg) en Stichting MDNW (SHG NWN) dat per 1 januari 2015 één regionaal telefonisch (informatie, advies- en) meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld (HG) of kindermishandeling (KM) organiseert. Dit zal worden opgenomen worden in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond;
b) het huidige werkgeverschap voor AMK en (A)SHG’s in 2015 te continueren totdat de consequenties van de mogelijke varianten voor positionering van het AMHK voldoende uitgewerkt zijn;

De uitwerking van de mogelijke varianten voor de definitieve positionering en vormgeving van het AMHK en de uitwerking van werkwijze, aansluiting bij lokale structuren en werkgeverschap leidt in combinatie met een evaluatie van het samenwerkingsverband tot een definitief besluit in het eerste kwartaal van 2016 over de wijze waarop het AMHK per 1 januari 2017 vorm gaat krijgen.

woensdag 12 februari 2014, 11.15 uur – Arnout
Categorie: Jeugdzorg, Onderwijs, Weblog

Ondersteuningsplannen Passend Onderwijs

De stelselwijziging passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg hebben op veel punten raakvlakken. Gemeenten en onderwijs zullen gezamenlijk moeten optrekken om inhoudelijke veranderingen te realiseren. Volgens de Wet Passend onderwijs dienen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ten minste voor een periode van vier jaar een ondersteuningsplan op te stellen. Daarin leggen zij onder andere de procedure en criteria vast voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en voorzieningen voor de scholen binnen de regio van het samenwerkingsverband.
(meer…)

donderdag 6 februari 2014, 20.19 uur – Arnout
Categorie: Jeugdzorg

Beantwoording vragen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenteraad had aanvullend op de commissievergadering van 30 januari nog wat technische vragen over de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Bij dezen treft u mijn antwoorden op die vragen: beantwoording.pdf

donderdag 6 februari 2014, 19.58 uur – Arnout
Categorie: Jeugdzorg

Basisinfo Vlaardingse jeugdzorg

Vanavond komt de Raadswerkgroep Jeugdzorg voor het eerst bijeen. Ter voorbereiding heb ik hen vooraf een startdocument gestuurd met daarin alle basisinformatie die in aanloop van de decentralisatie handig is om kennis van te nemen. Zo is te lezen hoeveel geld we momenteel aan welke zorg uitgeven. Het startdocument is hier te lezen: Startdocument raadswerkgroep decentralisatie Jeugdzorg

Volgende pagina »