Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

vrijdag 14 februari 2014, 7.05 uur – Arnout
Categorie: Onderwijs

Cijfers voortijdig schoolverlaters 2011-2012

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren van 12 tot 23 jaar, die nog geen startkwalificatie (minimaal een havodiploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2) hebben behaald, niet aan het werk zijn en ook niet staan ingeschreven op een school.

Het ministerie van OCW heeft de definitieve vsv-cijfers over schooljaar 2011-2012 beschikbaar gesteld. Als de resultaten vergeleken worden met het schooljaar 2010-2011 valt op dat Maassluis fors beter scoort (-42 vsv’ers), Vlaardingen iets beter (-14 vsv’ers) en Schiedam (+12 vsv’ers) er iets op achteruit gaat. (meer…)

donderdag 13 februari 2014, 7.04 uur – Arnout
Categorie: Onderwijs

Stand van zaken Schoolloopbaanteams

Een van de activiteiten, die voortvloeit uit het convenant VSV 2012-2015 Rijnmond om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, is het schoolloopbaanteam (slbt). In het schooljaar 2012-2013 is hiermee gestart. Hierbij staat de schoolloopbaan van de leerling centraal. Leerlingen die in begeleiding zijn van het slbt, hebben een vaste coach die tijdens de gehele schoolloopbaan betrokken blijft tot aan het bereiken van de startkwalificatie. Zo wordt een band opgebouwd, de leerling gekend en kan er snel en effectief worden ingegrepen bij dreigende uitval. (meer…)

woensdag 12 februari 2014, 11.15 uur – Arnout
Categorie: Jeugdzorg, Onderwijs, Weblog

Ondersteuningsplannen Passend Onderwijs

De stelselwijziging passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg hebben op veel punten raakvlakken. Gemeenten en onderwijs zullen gezamenlijk moeten optrekken om inhoudelijke veranderingen te realiseren. Volgens de Wet Passend onderwijs dienen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ten minste voor een periode van vier jaar een ondersteuningsplan op te stellen. Daarin leggen zij onder andere de procedure en criteria vast voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en voorzieningen voor de scholen binnen de regio van het samenwerkingsverband.
(meer…)

zaterdag 25 januari 2014, 20.22 uur – Arnout
Categorie: Onderwijs

Regionale samenwerking leerplicht

Ik ben van mening dat gemeenten moeten samenwerken daar waar dat voordelen oplevert, maar autonoom moeten blijven daar waar het gaat om lokale identiteit en politieke voorkeuren. Als het gaat om uitvoeringstaken moeten we vooral de ideale schaalgrote opzoeken. Onderwijs laat zich bijvoorbeeld niet door gemeentegrenzen tegenhouden. Samen met mijn collega-onderwijswethouders van Schiedam (Mario Stam) en Maassluis (Gerard van der Wees) heb ik mij de afgelopen periode ingezet om te komen tot een regionaal bureau Leerplicht, omdat verregaande samenwerking op leerplicht grote voordelen kan hebben bij het zorgen dat ieder kind uiteindelijk een diploma haalt. (meer…)

woensdag 18 december 2013, 12.53 uur – Arnout
Categorie: Onderwijs

Zonder achterstand naar de basisschool

Om kinderen alle mogelijke kansen in het onderwijs te geven is het belangrijk dat ze zonder achterstanden aan groep 1 van de basisschool beginnen. Ouders, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen hebben daar in een bepalende rol. Als gemeente zien wij er op toe dat de kwaliteit van voor-en vroegschoolse educatie optimaal is en treden daar waar nodig regisserend en sturend op. (meer…)

Volgende pagina »