Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

Curriculum Vitae

Arnout Hoekstra - Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

Wethouder / Locoburgemeester
Gemeente Vlaardingen
Juni 2011 – heden

Portefeuille April 2014 – heden
Financien
Vastgoed
Grondzaken
Sport
Kunst en Cultuur (per 11/2016)

Portefeuille Juni 2011 – April 2014
Jeugd
Onderwijs
Sport
Kinderopvang
Burgerparticipatie
Archeologie

- nevenfuncties -

Bestuurslid
Regionale Belasting Groep
Mei 2014 – heden

De Regionale Belasting Groep heft en int de belastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland. Daarnaast verzorgt de RBG deze taken en de uitvoering van de wet WOZ voor de gemeente Delft en de gemeente Vlaardingen. De Regionale Belasting Groep heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het is daarmee een zelfstandig overheidslichaam, met een eigen bestuur. Dagelijks bestuursleden van de waterschappen en wethouders van de gemeenten vormen samen het algemeen en het dagelijks bestuur. Bij de Regionale Belasting Groep werken ongeveer 140 mensen.

Bestuurslid
Stroomopwaarts
April 2015 – heden

Stroomopwaarts MVS is het regionale participatiebedrijf van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Deze gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening en helpt mensen bij het vinden van werk.

Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Januari 2015 – heden

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag omvat het gebied van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken.

Lid algemeen bestuur
Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie
Juni 2014 – heden

Plaatsvervangend lid bestuur
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Juni 2014 – heden

De burgemeesters van alle 16 gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond vormen samen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het algemeen bestuur legt binnen haar of zijn gemeenteraad verantwoording af over het door de VRR gevoerde beleid. Zij vergaderen meerdere malen per jaar.

Vertegenwoordiger aandeelhouder
Gemeente Vlaardingen
Mei 2014 – heden

Vertegenwoordiger van de gemeente Vlaardingen als aandeelhouder van:
- Evides (Waterbedrijf)
- Irado (Afvalinzameling)
- BNG Bank (Bank)

Trouwambtenaar
Gemeente Vlaardingen
December 2011 – heden

Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand benoemd en beëdigd voor het voltrekken van huwelijken.

Bestuurslid
SP-afdeling Vlaardingen
Januari 2002 – heden

- verleden -

Fractiemedewerker
SP-Tweede Kamerfractie
Volkshuisvesting
Energie
Integratie
Maart 2007 – Juni 2011

ICT–beheerder
Peak-IT
Juli 2006 – Maart 2007

Bakkerijmedewerker
Bakkerij Hazenberg
Juni 2004 – Juli 2006

- nevenfuncties in het verleden -

Fractievoorzitter
Gemeenteraad Vlaardingen
Maart 2006 – Juni 2011

Lid algemeen bestuur
Stadsregio Rotterdam
Juni 2014 – Juli 2015

De stadsregio Rotterdam heeft een algemeen bestuur. Alle gemeenten hebben daarin, naar evenredigheid van het aantal inwoners, vertegenwoordigers afgevaardigd. Dit kunnen gemeenteraadsleden zijn, maar ook burgemeesters en wethouders. Het algemeen bestuur telt 30 leden, exclusief de voorzitter. De Stadsregio Rotterdam is inmiddels opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vertegenwoordiger van de gemeente Vlaardingen als 100% aandeelhouder
Stadsgehoorzaal Vlaardingen (Theater)
mei 2014 – juni 2015 (geliquideerd)

Lid portefeuillehouderoverleg Jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam Rijnmond
Stadsregio Rotterdam
juni 2011 – April 2014

Lid Raad van Publiek Belang CJG Rijnmond
CJG Rijnmond
Met het oog op de borging van het publiek belang is in de statuten van Stichting CJG Rijnmond vastgelegd dat elke deelnemende c.q. betrokken gemeente het recht heeft om een lid van het college van B en W (en een plaatsvervangend lid) aan te wijzen in de raad voor het publiek belang, een statutair orgaan dat naast het bestuur en de raad van toezicht fungeert met vergelijkbare taken en bevoegdheden als het algemeen bestuur in het kader van de regeling van de OGZRR.
Juni 2011 – April 2014

Voorzitter/lid ondernemingsraad
Stichting Personeel SP
Mei 2008 – Juni 2011

Lid Regioraad
Stadsregio Rotterdam (WGR+)
April 2006 – Maart 2010

- opleiding -

HBO Lerarenopleiding Engels (niet afgerond)
Hogeschool Rotterdam
2005 – 2006

MBO ICT-beheer (afgerond)
Albeda College
2001 – 2005

Vmbo Elektrotechniek (afgerond)
Aquamarijn
1999 – 2001