Arnout Hoekstra

Weblog
Arnout Hoekstra

woensdag 28 september 2016, 9.47 uur – Arnout
Categorie: Financiën, Weblog

Begroting 2017: Vlaardingen investeert in de stad

Begroting Vlaardingen 2017 in één oogopslag

Klik op bovenstaande plaatje voor de Begroting Vlaardingen 2017 in één oogopslag

De gemeente Vlaardingen gaat komend jaar extra geld investeren in de stad op het gebied van veiligheid, onkruidbestrijding, het aantrekkelijker maken van winkelgebieden, armoedebestrijding, integratie en duurzaamheid. De eerder aangekondigde verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB) komt te vervallen. Dit is mogelijk omdat het financieel beter gaat met Vlaardingen. Deze voorstellen legt het college voor aan de gemeenteraad via de begroting 2017. (meer…)

donderdag 14 juli 2016, 18.51 uur – Arnout
Categorie: Financiën, Weblog

Tribune 07/2016 – ‘Alle voorzieningen in Vlaardingen zijn er nog steeds’

Onderstaande interview komt uit Tribune juli 2016 (https://www.sp.nl/tribune/2016/tribune-juliaugustus-2016-armoede-eigen-schuld-dikke-bult):

Arnout Hoekstra - Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

Foto: Nynke Vissia - http://www.sp.nl/cc

tekst Rob Janssen en Diederik Olders | Met PVDA, D66, CDA EN CU vormt de SP in Vlaardingen een breed college. Met één wethouder: Arnout Hoekstra. Hij ‘doet’ Financiën. Hoekstra: ‘Daar heb ik heel bewust voor gekozen. Natuurlijk heeft de SP de meest uitgesproken opvattingen over bijvoorbeeld zorg en armoede en ligt het voor de hand om voor die onderwerpen te kiezen. Ik was al vóór de verkiezingen van 2014 wethouder en had gezien dat er een enorme bezuinigingsopgave lag. Vlaardingen heeft enorme risico’s genomen met haar grondexploitatie. Sinds 2008 is namelijk door de dalende woningwaarde en de langdurig stilstaande bouwprojecten de algemene reserve gekelderd. We stonden op het randje van curatele. Dus er móést bezuinigd worden; dan wilde ik ook een invloedrijke positie om te bedenken waarop.’ De SP werd in 2014 in Vlaardingen de grootste partij en Hoekstra mocht kiezen. Op de foto’s op de website van de gemeente ziet hij er uit als een echte wethouder, strak in het pak en een professionele glimlach. Hoekstra: ‘Je moet wel oppassen dat je je niet een wethouder gaat voelen. Ik werd lid van de SP als activist, die niet eens wist wat een wethouder was. Ik blijf ook activist. Ons hoogheemraadschap heeft de kwijtschelding voor de riool- zuivering afgeschaft. Ook minima moeten daarom vanaf volgend jaar 285 euro per jaar gaan betalen. Ik heb als wethouder brieven gestuurd, zonder resultaat. Toen hebben we een actiecomité opgericht, samen met SP-afdelingen uit het betreffende gebied. Handtekeningen opgehaald, een gouden drol aangeboden aan de dijkgraaf. Op de site van gemeentes zie je vaak welke functies en nevenfuncties de wethouder heeft. Ik ben natuurlijk namens de gemeente aandeelhouder van een grote bank en dat soort functies, maar ook actieleider van actiecomité ‘Delfand de pot op!’ Eigenlijk is wethouderschap de echte nevenfunctie, als je activist blijft.’

Als wethouder kreeg Hoekstra ook te maken met activisten. De bezuinigingen op onder andere zwembad, bibliotheek en theater riepen wrevel op: ‘Mensen waren bezorgd dat die voorzieningen zouden verdwijnen. Dus kwamen ze handtekeningen brengen. Een SP-wethouder houdt de deur dan open en gaat in gesprek met critici. Ik kon het uitleggen. Want er werd bezuinigd, maar niet wegbezuinigd. En nu, twee jaar later, is het vertrouwen ook weer terug. Mensen hebben gezien dat alle voorzieningen in Vlaardingen er nog steeds zijn. En ze zien dat we de financiën weer op orde hebben, zonder te bezuinigen op armoede- bestrijding en zonder de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing te schrappen.’

Gratis geld gevonden? ‘Nee, de OZB is gemiddeld met een tientje per inwoner gestegen, we hebben twee jaar de hand op de knip gehouden en we zijn flink met de bezem door de begroting gegaan.’

dinsdag 24 mei 2016, 17.54 uur – Arnout
Categorie: Financiën, Weblog

Voorjaarsnota 2016

Financiën Vlaardingen herstellen voorspoediger dan gedacht: Eerder ruimte voor nieuwe investeringen

De financiële situatie van de gemeente Vlaardingen herstelt voorspoediger dan gedacht. Hierdoor ontstaat eerder dan verwacht ruimte voor nieuwe uitgaven. “We lopen voor op de planning”, zegt wethouder financiën Arnout Hoekstra. “In 2014 hebben we dit resultaat niet durven begroten. In de afgelopen twee jaar hebben we zeilen bijgezet en daarmee de risico’s gehalveerd van 35 naar 17 miljoen euro. En de schulden hebben we met 27 miljoen verminderd. Dit betekent dat we nu minder fors hoeven sparen dan gedacht, terwijl gelijktijdig ons weerstandsvermogen fors verder stijgt. De komende twee jaar biedt dit financiële ruimte voor nieuwe investeringen in de stad.”

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de komende begrotingsperiode (vier jaar) circa € 18 miljoen aan middelen ter beschikking te stellen voor investeringen in de stad. Via de Voorjaarsnota 2016 legt het college een pakket aan maatregelen voor dat de stad aantrekkelijker maakt en dat recht doet aan het sociale gezicht van Vlaardingen. Investeringen zijn nodig in de openbare ruimte, in veiligheid en in het sociaal domein. Ook moeten investeringsbeslissingen genomen worden over speerpunten, zoals het stimuleren van de (lokale) economie en het bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Sociaal domein
Vlaardingen verruimt het armoedebeleid. De inkomensgrens voor een groot aantal minima wordt verhoogd van 110% naar 120%, zodat een grotere groep inwoners in aanmerking komt voor (bijzondere) financiële bijstand. Voor deze verruiming, voor de aanpak van laaggeletterdheid en voor de opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning wil het college de komende jaren een extra budget van € 2,9 miljoen beschikbaar stellen.

OZB-verhoging terugdraaien
Wat het college betreft, gaat de stapsgewijze verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) de komende jaren niet door. Voor de inwoners van Vlaardingen betekent dit geen verdere lastenverhoging (op de inflatiecorrectie na). Het college stelt voor de eerder ingeboekte lastenverhoging van ruim 7 ton terug te draaien. Hierdoor zijn de inkomsten van de gemeente € 2,5 miljoen lager.

Het college stelt voor budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van taken in het kader van participatie en leefbaarheid, de invoering van de nieuwe omgevingswet en om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het college gaat deelnemen in de Coöperatieve Vereniging voor de Broekpolder. En om kinderen meer te betrekken bij politiek wordt een beperkt budget vrijgemaakt.

Schoon, heel en veilig
Om het aantal gemeentelijke toezichthouders en handhavers uit te breiden, om in te zetten op de aanpak van jongerencriminaliteit en om de schoonmaak, onderhoud en het aanzien van straten en pleinen op peil te houden, stelt het college een budgetverhoging voor. Het voorstel is hiervoor circa € 3,5 miljoen vrij te maken. Vanaf 2019 komt extra budget voor het tegengaan van achterstallig wegenonderhoud.

Sport, recreatie en cultuur
Voor sport, recreatie en cultuur wil het college € 4,7 miljoen beschikbaar stellen en legt daartoe de raad een aantal belangrijke ontwikkelingen voor ter besluitvorming. Om een kwalitatief goed (sport)voorzieningenaanbod te behouden, worden de huidige Westwijkhallen vervangen door twee nieuwe sporthallen aan het Erasmusplein en in de Claudius Civilislaan. Dit geeft gelegenheid de huidige locatie van de Westwijkhallen te herontwikkelen voor een mooier centrum van de Westwijk. En vanwege de verbreding van de A20 voor de aanleg van de Blankenburgverbinding moeten de volkstuinen en scouting verplaatst worden. Een vergoeding van het Rijk wordt gebruikt om de kosten hiervoor te dekken. Op het gebied van cultuur is het voorstel budget vrij te maken om het cultuurveld te stimuleren verbindingen aan te gaan met andere sectoren en beleidsterreinen. En om activiteiten te sponsoren die bijdragen aan de viering in 2018 van de Slag bij Vlaardingen.

Economie en duurzaamheid
Lokaal de economie stimuleren en duurzaamheid bevorderen, blijven belangrijke speerpunten waarvoor het college voorstelt € 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de komende begrotingsperiode. Door onder andere binnenstadmanagement, het verbeteren van winkelgebieden en een aanlokkelijk parkeerbeleid in het centrum wil het college de stad aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Wat duurzaamheid betreft, stelt het college voor budget te reserveren voor uitvoering van het lokaal klimaatakkoord en om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen aan gemeentelijke vastgoed en (sport)voorzieningen en om meer elektrische oplaadpalen in de stad te plaatsen.

Samen aan zet
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Voorjaarsnota 2016 op 24 mei vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad ter bespreking. Dit vindt plaats op woensdagavond 6 juli en donderdagmiddag en -avond 7 juli. Om tot een begroting te komen waaraan iedere partij kan meeschrijven, is een speciale tool ontwikkeld waarmee raadsleden eenvoudiger alternatieve voorstellen kunnen aandragen. Belangstellenden kunnen de openbare raadsvergadering bijwonen in de raadzaal van het stadhuis of digitaal volgen via www.vlaardingen.nl ‘de raad live’.

Bijlagen:
Voorjaarsnota 2016 Gemeente Vlaardingen

dinsdag 10 mei 2016, 18.03 uur – Arnout
Categorie: Financiën, Weblog

Jaarrekening 2015

Vandaag de Jaarrekening 2015 van de Gemeente Vlaardingen vastgesteld. Het financieel herstel verloopt enorm voorspoedig.

Bij aantreden in 2014 hadden we nog een algemene reserve van -8miljoen, een risicoprofiel van 35mln, een onevenwichtige begroting, grond en vastgoed dat minder waard was dan de boekwaarde en een schuld van 297mln.

In 2015 zijn onze risico’s zijn afgenomen naar 17,3mln, kunnen we de schulden die op ons vastgoed rusten nog verder aflossen (3,2mln), houden wij geld over op de begroting (6,3mln), zorgen wij dat overschotten op zorgbudgetten ook daadwerkelijk binnen het sociale domein beschikbaar blijven (1,8mln), stijgt de algemene reserve naar inmiddels +2,7mln en is de leenschuld met 27mln afgenomen.

We sparen nog even door om echt helemaal financieel gezond te zijn. Ook is er in de begroting structureel ruimte om vervolgens zonder extra bezuinigingen in 10 jaar tijd 30mln te sparen om op langere termijn ook nog eens onze solvabiliteit te versterken en risico’s geheel vanuit de algemene reserve af te kunnen dekken.

De jaarrekening in één oogopslag (Infographic)
Klik voor vergroting:

woensdag 9 maart 2016, 0.38 uur – Arnout
Categorie: Financiën

Gemeentelijke schulden beperken zonder verder te bezuinigen

De Gemeente Vlaardingen heeft een schuld van zo’n €270 miljoen. Hoe bepaal je of dat veel is? En als dat veel is, hoe kun je zorgen dat die schuld binnen redelijke termijn tot een redelijk niveau zakt?

Gemeenten lenen geld voor investeringen, zoals huishoudens een hypotheek afsluiten om een huis te kunnen kopen. Bijvoorbeeld: De gemeente bouwt een nieuwe school, leent daarvoor €10 miljoen. Deze lening wordt in veertig jaar afgelost en jaarlijks betalen wij over deze lening rente. Zolang je die jaarlijkse afschrijving en rente kunt betalen gaat dat goed. Maar hoe bepaal je of die schuldenlasten niet een te groot deel van de begrotingsruimte opslokken? En of de verhouding tussen vreemd- en eigenvermogen nog wel verantwoord is?

Je kunt grofweg drie kengetallen hanteren om te bepalen of je leenschuld verantwoord is: Schuld per inwoner, netto schuldquote en de solvabiliteitsratio.

Schuld per inwoner
De schuld per inwoner (totale schuld/inwoneraantal) is een eenvoudige manier om de schuldpositie te vergelijken met die van andere gemeenten. In Nederland is de gemeenteschuld gemiddeld €2.390 per inwoner. In Vlaardingen is de schuld €3.997 per Vlaardinger. Dat wil echter niet zeggen dat Vlaardingen er per definitie slechter voor staat dan het landelijk gemiddelde. Dat is afhankelijk van hoeveel bezit er tegenover de schuld staat, over hoeveel eigen vermogen je beschikt en hoe groot je begrotingstotaal is. Daarom heb je om een oordeel te kunnen geven meer kengetallen nodig dan alleen de schuld per inwoner.

Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft je schuldenlast weer ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten. Dit geeft aan in hoeverre de rente en afschrijving van je leningen drukken op je besteedbaar inkomen. Aan de hand van die formule komt Vlaardingen momenteel uit op een netto schuldquote van 105%. Bij een percentage boven de 100% gaat het licht op oranje en moet je voorzichtig zijn, bij een percentage boven de 130% gaat het licht op rood is er sprake van een zeer onwenselijke situatie. De netto schuldquote houdt echter geen rekening met de verhouding tussen vreemd- en eigenvermogen.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio is het eigenvermogen als percentage van het balanstotaal. Deze ratio is in Vlaardingen momenteel 16%. De norm is dat tussen de 30% en 80% normaal is. Tussen de 20% en 30% moet voorzichtigheid worden geboden en onder de 20% is er sprake van met zeer veel schulden belast bezit.

Gewenst niveau
Om van een gezonde situatie te kunnen spreken zou je moeten komen tot een netto schuldquote van maximaal 100% en een solvabiliteitsratio van minimaal 30%.

De mogelijkheden om de schuld terug te dringen
De gemeente lost jaarlijks af. Dus zolang je jaarlijks minder bij-leent dan dat je aflost neemt de totale schuld vanzelf af. Het tempo is uiteraard afhankelijk van de verhouding tussen nieuw te lenen geld en de jaarlijkse aflossing. Je zou daarom een investeringsplafond moeten invoeren om te zorgen dat je schuld binnen een aanvaarbare periode afneemt tot het gewenste niveau.

Een aanvullende mogelijkheid is het vergroten van het eigen vermogen. In 2018 loopt ons spaarplan af dat wij in 2014 hebben opgesteld om binnen 4 jaar uit de acute financiële problemen te komen. Daardoor komt er vanaf 2019 structureel jaarlijks €3 miljoen euro beschikbaar. Als we er voor kiezen om ook ná 2018 door te blijven sparen dan neemt ons eigen vermogen geleidelijk aan toe.

De combinatie van een investeringsplafond van jaarlijks 10miljoen en een continuering van het spaarplan ná 2018 met €3 miljoen per jaar, maakt het mogelijk om in 2026 de ondergrens van het minimaal gewenste solvabiliteitsniveau te bereiken. Dat voorstel heb ik vandaag via de Notitie Leenschuld aan de gemeenteraad aangeboden en hoop ik op korte termijn met hen te bespreken.

« Vorige paginaVolgende pagina »